Budownictwo dla Nauczycieli

Budownictwo dla Nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji do kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia nauczania przedmiotów z zakresu budownictwa.

Adresaci studiów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Korzyści dla studentów:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do nowoczesnego oraz skutecznego uczenia innych. Atutem studiów jest uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz kształcenie zgodnie z aktualnymi przepisami. Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu budownictwa tzn. zakładających osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru budowlanego takich, jak technik budownictwa, kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa. Opracowany program kształcenia kładzie nacisk na przygotowanie praktyczne, na zdobycie przez słuchaczy nowych, atrakcyjnych dla pracodawców umiejętności.

Uzyskiwane uprawnienia:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu treści programowych o tematyce budowlanej, zgodnie z wymaganiami określonymi w z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia Autocad – kurs podstawowy.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów. Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowe.

Ramowy program studiów:

 • wprowadzenie do inżynierii lądowej
 • geometria wykreślna i rysunek techniczny
 • materiały budowlane i technologia betonu i zapraw
 • rysunek techniczny CAD
 • technologia i organizacja robót budowlanych
 • budownictwo ogólne Instalacje budowlane
 • prawo budowlane i kierowanie procesem inwestycyjnym
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
 • mechanika techniczna ciała stałego
 • matematyka wyższa
 • konstrukcje budowlane
 • budownictwo niskoenergetyczne
 • eksploatacja obiektów budowlanych
 • język obcy zawodowy w budownictwie
 • fizyka budowli
 • praktyki zawodowe (60 godzin)
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • technologia montażu konstrukcji budowlanych
 • bezpieczeństwo pożarowe i BHP w budownictwie
 • podstawy projektowania architektonicznego
 • metodyka nauczania przedmiotów z zakresu budownictwa
 • seminarium dyplomowe
 • certyfikacja energetyczna

Forma zaliczenia studiów:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • obrona

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 360

Opłaty za studia – wysokość czesnego w zależności od liczby rat:

1 rata – 4500 zł
3 raty – 1600 zł
12 rat – 410 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki