Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - Moduł I

Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - Moduł I

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie polonistów i filologów języków obcych, na studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego.

MODUŁ I - dla absolwentów filologii polskiej

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) zarówno w instytucjach krajowych, jak i w szkołach poza granicami Polski.

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego. Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego. 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, którzy ukończyli studia drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej lub neofilologii mogą być członkami komisji egzaminacyjnej w podmiotach uprawnionych do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego, który pozwala na urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego cudzoziemcom lub obywatelom polskim na stałe zamieszkującym za granicą zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy posiada uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Kadra

Wykładowcami są glottodydaktycy języka polskiego, będący pracownikami ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem, testowaniem i promowaniem języka i kultury polskiej, mający wieloletnie doświadczenie w kształceniu lektorów języka polskiego.

Ramowy program

MODUŁ I - obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli oraz cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 • Nauczanie polskiej wymowy i ortografii:

- techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
- wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
- ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
- teksty kultury na lekcji fonetyki
- rodzaje dyktand

 • Nauczanie gramatyki:

- najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
- konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
- przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
- zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

 • Nauczanie słownictwa:

- najnowsze koncepcje nauczania leksyki
- konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
- przegląd pomocy dydaktycznych
- przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
- wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

 • Nauczanie mówienia i słuchania:

- techniki nauczania mówienia i słuchania
- prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
- korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

 • Nauczanie czytania i pisania:

- techniki nauczania czytania i pisania
- przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
- korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

 • Nauczanie literatury i kultury:

- funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
- analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
- prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich

 • Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców:

- ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
- wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
- problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
- problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
- polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego:

- zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
- system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
- charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
- zadania lektora języka polskiego jako obcego

 • Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie

- rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
- testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
- ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
- certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
- testowanie sprawności językowych
- testowanie części systemu języka polskiego

 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

- teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
- programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
- e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo

 • Praktyki:

- prowadzone są w Letniej Szkole Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy WSG

Forma zaliczenia

 • Zaliczenia z wszystkich przedmiotów
 • Egzamin końcowy
 • Praktyki

Ilość godzin

174 + 60 godzin praktyk

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki