Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Cel studiów:
 1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego.
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Adresaci:
 Studia podyplomowe: „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Korzyści dla uczestników studiów:
 
1. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 2. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku c) rozporzadzenia.
 Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:

 • lektorat języka angielskiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
 • kurs gramatyki opisowej języka angielskiego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • treści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru anglojęzycznego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku angielskim).


Sylwetki wykładowców:

Zajęcia na studiach podyplomowych „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” prowadzone są w formie wykładów (w tym wykładów w języku angielskim) oraz zajęć warsztatowych (w języku angielskim) z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych i materiałów stosowanych w nauczaniu języków obcych. Wykładowcy studiów są specjalistami w dziedzinie psychologii, pedagogiki, językoznawstwa oraz metodyki nauczania, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w grupie wiekowej Young learners.


Ramowy program studiów:
 1. Dydaktyka przedmiotu 120 h :

 • nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.
 • elementy glottodydaktyki - podstawowe zagadnienia organizacji procesu nauczania języka obcego z uwzględnieniem czynnika wieku,
 • wybór treści i technik nauczania języka angielskiego - piosenki, gry i zabawy, storytelling, techniki plastyczne etc. i ich zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego
 • przegląd dostępnych podręczników i metod do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 2. Lektorat języka angielskiego 140 h:

 •  LISTENING (ćwiczenie rozumienia ze słuchu)
 •  SPEAKING (ćwiczenie sprawności mówienia)
 •  READING (czytanie)
 •  WRITING (pisanie)

 3. Gramatyka opisowa języka angielskiego 20 h :

 •  elementy fonetyki
 •  elementy morfologii
 •  elementy składni

 4. Wiedza o krajach anglojęzycznych 20 h:

 •  tradycje, święta i obyczaje krajów anglojęzycznych
 •  elementy życia społecznego, geografii, literatury, historii etc.

 5. Praktyka 60 h

Forma zaliczenia:

 • praca dyplomowa.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 360

Opłata za studia – wysokość czesnego w zależności od ilości rat:

1 rata – 3000 zł
2 raty – 1600 zł
10 rat – 360 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki