KIerownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

KIerownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Program:

1. Planowanie pracy wychowawczej.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – w tym obowiązujące przepisy w zakresie: zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowym, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), norm żywienia, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów oraz pierwszej pomocy.

4. Organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną oraz personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego.

5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele:
Uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii, nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Adresaci:
Kierownikiem placówki wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która

1) ukończyła 18 lat;
2) posiada wykształcenie co najmniej średnie;
3) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
4) posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej.

Warunek, o którym mowa w pkt. 2, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

Warunek, o którym mowa w pkt. 3, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Warunek, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez KOLFER Sp. z o.o., potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie,
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 140 zł,
- student/absolwent WSG: 126 zł.

Płatność przelewem na konto:
KOLFER Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
74 1090 1072 0000 0001 2028 8100
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kierownika pl. wypoczynku dzieci i młodzieży"

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki