Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIE DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OPINIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  w sprawie programu studiów podyplomowych Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

ZGODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO zatwierdzająca program studiów podyplomowych Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Cel i założenia studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników studiów do sporządzania oceny energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową i pozostającym w związku z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Ponadto studia podyplomowe dotyczą zagadnień wykonywania audytów energetycznych w budownictwie zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest kształcenie wykwalifikowanych ekspertów z zakresu:

•             charakterystyki energetycznej budynku,

poprzez doskonalenie kwalifikacji i dokształcanie kadry z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. (Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 191 poz. 1373)).

Adresaci studiów - warunki rekrutacji:

Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły co najmniej studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

•             podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

•             odpis dyplomu ukończenia studiów,

•             ksero dowodu osobistego,

•             potwierdzenie dowodu wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 Uprawnienia:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe uzyskają  uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy i na swój wniosek mogą zostać wpisane do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14.

Ramowy program studiów:

1. Aspekty formalno-prawne oceny energetycznej budynków

* dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

* ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

* ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

* ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

* przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,

2. Podstawy budownictwa i fizyka budowli

* dokumentacja techniczna,

* przegrody budowlane (izolacyjność termiczna):

•             ściany,

•             stropy,

•             stropodachy,

•             dachy,

•             posadzki i podłogi,

3. Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej i kształtowanie obiektów energooszczędnych

-              wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej,

-              zasady projektowania budynków energooszczędnych,

-              potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce,

-              systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego,

-              systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego,

-              systemy energii wiatrowej,

-              projektowanie systemów zintegrowanych,

-              energia biomasy i bioenergia,

-              pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego,

-              izolacje transparentne,

-              magazynowanie energii promieniowania słonecznego,

-              ściany kolektorowo-akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe,

-              przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. „zero-energetycznych”,

-              ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa),

-              wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku,

4. Gospodarka energetyczna

* charakterystyka gospodarki energetycznej: gospodarka paliwami, charakterystyka paliw, proces spalania, ekonomika procesu spalania,

* gospodarka energią elektryczną: układy zasilania, współczynnik mocy, jakość energii (częstotliwość, napięcie, pewność zasilania, zapady napięcia, przepięcia, asymetria napięć, harmoniczne napięcia itp.), struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarce krajowej, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej,

* polityka energetyczna Polski do 2025 r.

5. Odnawialne źródła energii i pompy ciepła

* źródła energii nieodnawialne i odnawialne,

* skutki ekologiczne spalania paliw (emisje gazowe i stałe, efekt cieplarniany, emisje niskie),

* energie alternatywne,

6. Ochrona cieplna budynku i ocena jej stan

* określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych : cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,

* określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,

* obliczanie wartości współczynników przenikania przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,

* obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według PN,

* obliczanie zapotrzebowania mocy(projektowanego obciążenia cieplnego) według PN,

* obliczenie zapotrzebowania ciepła i mocy na cele przygotowania cieplej wody użytkowej,

* obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, c. w. u i wentylacji,

7. Systemy ogrzewania i zaopatrzenia w c. w. u.

* klasyfikacja systemów ogrzewania c. o. i c. w. u:

- instalacje grzewcze tradycyjne,

- ogrzewanie podłogowe,

- kominkowe,

- rekuperatory,

* miejskie systemy ciepłownicze,

* klasyfikacja węzłów cieplnych,

* zasady rozliczeń energii i mediów,

* równoważenie hydrauliczne instalacji,

* systemy przygotowania c. w. u,

* automatyka w źródłach i instalacjach cieplnych,

* wymagania techniczne dla instalacji grzewczych i instalacji c. w. u,

8. Systemy wentylacji i klimatyzacji

* parametry mikroklimatu w pomieszczeniach: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, zanieczyszczenia powietrza (gazowe, pyły), promieniowanie podczerwone (cieplne) ścian, stropów, podłóg,

* wentylacja grawitacyjna,

* wentylacja hybrydowa,

* aeracja,

* wentylacja mechaniczna,

* klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrze z czynnikiem chłodniczym,

* przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),

9. Energia elektryczna w budynkach,

* rodzaje typowych odbiorników zasilanych energią elektryczną w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

* zyski ciepła od urządzeń elektrycznych.

* rodzaje oświetlenia.

* warunki techniczne instalacji elektrycznych w budynkach.

* racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

10. Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków

11. Zarządzanie energią w budynkach. Metody pomiarów i badań (np. termowizja)

* zasady pomiarów i rozliczeń energii (liczniki ciepła, podzielniki kosztów, wodomierze).

* wskaźniki zużycia energii cieplnej w budynkach.

* wskaźniki zużycia c.w.u.

* oświetlenie w budynkach.

* termowizja – metody oceny wyników termowizji.

12. Audyt energetyczny a termomodernizacja

* kompleksowe programy termomodernizacji budynków,

* modernizacja przegród budowlanych.

* modernizacja źródeł ciepła i instalacji grzewczej.

* modernizacja układów wentylacji.

* docieplanie dachów i stropodachów.

* budynek i mieszkanie referencyjne.

* standardy energetyczne budynków i mieszkania.

13. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć termo modernizacyjnych

* analiza opłacalności przedsięwzięć termo-modernizacyjnych,

* metody oceny efektów ekologicznych,

14. Metodyka sporządzania świadectw energetycznych,

* klasy energetyczne budynku i mieszkania,

* budynek i mieszkanie referencyjne,

* świadectwo dla budynków mieszkalnych:

•             określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,

•             określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego

przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,

* świadectwo dla lokali mieszkalnych:

•             określenie danych i wskaźników energetycznych lokalu mieszkalnego dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania lokalu mieszkalnego na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji,

•             określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego metodą odnoszenia cech ocenianego lokalu do cech lokalu referencyjnego

przyporządkowanie lokalowi mieszkalnemu klasy energetycznej,

* świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych:

•             określenie danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji,

•             określenie zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku metodą odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego

przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej,

15. Programy komputerowe do oceny energetycznej budynku

*programy komputerowe do sporządzania obliczeń: Konstruktor, eVe, Agnes, DIALux 4.4, PURMO OZC.,

* programy komputerowe do sporządzania świadectw,

16. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

egzamin końcowy z zakresu tematycznego studiów,

praca dyplomowa,

Liczba godzin: 264

Czas trwania: 2 semestry

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki