Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek od 08:00 do 16:00
zjazdy 07:00-14:00
poniedziałki po zjazdach (sobota-niedziela) - nieczynne

Kontakt:
tel. stacj.56 69 69 444
tel. kom.510 265 091
wt@byd.pl
 
Adres:
Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul. Grunwaldzka 25 B (pok. 146)
87-100 Toruń
 
PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć dostępne są przez system ISAPS w zakładce rozkład zajęć !

SESJA EGZAMINACYJNA

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram zimowej-poprawkowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

ELEKTRONICZNY INDEKS

Elektroniczny indeks jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegającym na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta.Wpisy z egzaminów i zaliczeń uzupełniane są przez prowadzących zajęcia w elektronicznych protokołach egzaminacyjnych w systemie ISAPS.
Od przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu nauczyciel akademicki ma 7 dni na wpisanie wyniku zaliczenia/egzaminu w elektroniczną kartę osiągnięć studenta.W przypadku nie wpisania oceny do systemu,fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Biura Instytutu lub Katedry. W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.
W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu lub Katedry.


Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów również dostępne są dla studenta w systemie ISAPS w zakładce Dziekanat/ Archiwum ocen.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego student musi dokonać kilku formalności

 • w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę absolwencką, która znajduje się na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta (MENU po lewej stronie – ostatnia pozycja);
 • ponadto należy mieć uregulowanie wszystkie należności finansowe, które widoczne są na indywidualnym koncie ISAPS każdego studenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy telefonicznie skontaktować się z Finansową Obsługą Studentów 52 567 00 46;
 • w przypadku wypożyczenia książek z Biblioteki WSG niezbędny jest zwrot wszystkich zaległych;
 • dodatkowo w przypadku podpisania umowy o parking również konieczne jest uregulowanie należności.

Dokumenty po egzaminie dyplomowym, tj. odpisy dyplomu, gotowe są do odbioru po ok. 30 dniach od daty egzaminu.Przy odbiorze dokumentów konieczny jest zwrot legitymacji studenckiej.Odbiór dokumentów przez osoby trzecie jest możliwy po przedstawieniu upoważnienia notarialnego.

Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla obszarów Budownictwo, Mechatronika, Fizjoterapia:


Oświadczenie dotyczące terminu obrony (pobierz)
Oświadczenie woli autora (pobierz)                                                          
Potwierdzenie akceptacji pracy przez promotora (pobierz)
Strona tytułowa pracy inżynierskiej (pobierz)
Strona tytułowa pracy licencjackiej (pobierz)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)

Zgodnie z Regulaminem Opłat za Studia od semestru letniego 2011/2012 Indywidualna Organizacja Studiów (zwana dalej IOS) jest odpłatna w wysokości 200,00 zł za każdy semestr (z wyjątkiem osób studiujących 2 kierunki na WSG).
Poniżej znajduje się Instrukcja przyznawania IOS od semestru zimowego r. a. 2015/2016, zgodnie z którą warunkiem przystąpienia do programu IOS jest dostarczenie podpisanej deklaracji do Dziekanatu.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Instrukcją - (pobierz)

Dokumenty wymagane do IOS:

Deklaracja IOS (pobierz)
Harmonogram IOS (pobierz)

 

PRZYJĘCIE NA STUDIA NA WYŻSZY SEMESTR

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączonym wypisem z indeksu poświadczonym przez macierzystą uczelnię oraz indeksu (jeśli występuje).
O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dyrektor właściwego instytutu przygotowuje wykaz ewentualnych efektów kształcenia do uzupełnienia i terminy ich uzupełnienia.
Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.
W przypadku konieczności uzupełnienia efektów kształcenia student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych.

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 • podanie do Dziekana o wyznaczenie efektów kształcenia;
 • ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • wykaz przedmiotów z ilością godzin, formą zaliczenia i punktami ECTS z dotychczasowej uczelni;.
 • zaświadczenie o nauce potwierdzające zaliczoną ilość semestrów;
 • kwestionariusz osobowy (druk dostępny w dziekanacie);
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 • oryginał świadectwa dojrzałości,duplikat lub kserokopia - oryginał do wglądu;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia  lub kserokopia - oryginał do wglądu;
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej.

(nr konta Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055)

Podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr studiów (pobierz)
Podanie do Dziekana o uzupełnienie efektów kształcenia (pobierz)

WZORY WNIOSKÓW I DEKLARACJI

PODANIA

Rektor - prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski


Do Rektora Uczelni kieruje się wnioski:
- podania o przyjęcie w poczet studentów WSG studenta z innej uczelni;
- o odwołanie od decyzji niższego szczebla.
Podanie do Rektora (pobierz)
Podanie do Rektora o wznowienie studiów oraz przyjęcie na studia na wyższy semestr (pobierz)
Uwaga! Podanie MUSI zawierać własnoręczny podpis.

Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu - dr inż. Dariusz Buchaniec

Do Dziekana Wydziału kieruje się wnioski:
- o rozwiązanie umowy o naukę;
- o urlop dziekański;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku;
Dziekan Uczelni wydaje decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów.

Podania do Dziekana:

Podanie o (pobierz)
Podanie o urlop dziekański (pobierz)
Podanie o powtarzanie roku / przedmiotu (pobierz)

FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW:

Do Biura Obsługi Finansowej kieruje się wnioski związane z kwestiami finansowymi;

Wniosek do FOS-u (pobierz)
Wniosek o zwrot nadpłaty (pobierz)

KWESTURA

Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne 
Formularz o wystawienie faktury (pobierz)

DEKLARACJE

- złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego (pobierz)
- zmiany kierunku/specjalności/obszaru studiów (pobierz)
- wpisu warunkowego (pobierz)

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Karta obiegowa (pobierz) (dotyczy studentów skreślonych)
Deklaracja po urlopie dziekańskim (pobierz)
Deklaracja do odbioru dokumentów (pobierz)
(w przypadku gdy student został skreślony z listy studentów)

 


 
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki