Mechatronika dla Nauczycieli

Mechatronika dla Nauczycieli

Studia podyplomowe powstały w wyniku zapotrzebowania szkół technicznych na nauczycieli mechatroniki. Rozwój Techniki wymusza konieczność ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności szczególnie w nowoczesnych dziedzinach, do których bez wątpienia należy mechatronika. Absolwent tego kierunku studiów oprócz wiedzy merytorycznej z takich przedmiotów jak elektronika, informatyka, mechanika, automatyka i robotyka będzie posiadał umiejętności praktycznego nauczania obsługi i naprawy szeroko pojętego sprzętu mechatronicznego na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Będzie przygotowany do przekazania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających przygotowania pedagogiczne.

Cel studiów:

Celem realizowanego kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole średniej i zawodowej z takich przedmiotów jak:

 • automatyka i robotyka
 • elektrotechnika i elektronika
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • mechanika techniczna
 • naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • podstawy mechatroniki
 • programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • programowanie i użytkowanie urządzeń oraz systemów mechatronicznych
 • technologia montażu
 • teoria sterowania

Słuchacz nabywa także umiejętności metodycznego prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechatroniki, znajomości podstaw programowych , umiejętności tworzenia programu nauczania z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz systemu oceniania postępów ucznia.
Ponadto absolwent będzie przygotowany do projektowania inżynierskiego przy wykorzystaniu oprogramowania SoliEdge/EdgeCam oraz do projektowania wirtualnego środowiska kontrolno-pomiarowego przy wykorzystaniu LabView.
Będzie mógł wspierać kierownictwo szkoły w administrowaniu szkolną siecią komputerową oraz w przestrzeganiu zasad BHP przy wykorzystaniu sprzętu technicznego.

Wymagane przygotowanie:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów „Mechatronika dla nauczycieli" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
Biorąc pod uwagę duże zmiany jakie zachodzą w technice oraz fakt, że część prowadzonych przedmiotów stanowić może dla słuchaczy nowość, prowadzone one będą w większości od podstaw. Pozwoli to na usystematyzowanie wiedzy poszczególnych uczestników i ujednolicenie jej poziomu do wymagań. Ćwiczenia laboratoryjne dobrane są w dwóch poziomach zróżnicowania tempa realizacji treści programowych. Pozwoli to na dostosowanie do poziomu wiedzy i doświadczenia poszczególnych słuchaczy.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są głownie przez pracowników Instytutu Informatyki i Mechatroniki posiadających duże doświadczenie pedagogiczne i specjalistyczne.


Ramowy program studiów:

Treści nauczania realizowane podczas studiów obejmują 18 przedmiotów w następujących dziedzinach:

 • wstęp do mechatroniki
 • podstawy rysunku technicznego
 • materiałoznawstwo techniczne
 • BHP w pracowni mechatronicznej
 • podstawy robotyki
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
 • wspomaganie projektowania SolidEdge
 • elektronika i elektrotechnika
 • wirtualna technika pomiarowa LabView
 • wprowadzenie do matlaba
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • wprowadzenie do automatyki
 • dydaktyka mechatroniki
 • metodyka nauczania przedmiotów z zakresu mechatroniki
 • seminarium dyplomowe
 • pracownia automatyki-pneumatyki
 • obrabiarki sterowania numerycznie
 • praktyka

Opis uzyskiwanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „mechatronika dla nauczycieli” uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów mechatronicznych, prowadzenia zajęć modułowych z zakresu treści programowych o tematyce mechatronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Liczba godzin: 360

Czas trwania studiów: 3 semestry

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki