Ocena Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

Ocena Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

Cel:
Podstawowym narzędziem zarządzania środowiskiem jest system oceny oddziaływania na środowisko. W jego skład wchodzi obszerny zakres potencjalnych różnorodnych antropogenicznych oddziaływań na środowisko. Celem studiów jest zapoznanie z wymaganymi procedurami w procesie oceny oddziaływania na środowisko oraz praktycznymi aspektami sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko i raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach tych procedur.

Adresaci:
Studia skierowane są do pracowników mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, pracowników biur projektowych i firm konsultingowych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej. Adresatami mogą być przede wszystkim osoby będące uczestnikami procesu oceny oddziaływania na środowisko oraz osoby zainteresowane tematyką oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym.

Korzyści dla studentów:
Zdobycie aktualnej praktycznej wiedzy w zakresie obowiązujących procedur oceny oddziaływania na środowisko (w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na obszar NATURA 2000 i transgranicznego oddziaływania na środowisko). Nabycia umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej).

Sylwetki wykładowców:
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, warsztatów i wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów mających wieloletnią praktykę branżową, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu studiów podyplomowych (w tym finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego), którzy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności. Aktywna i dynamiczna (warsztatowa) forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez studentów.

Ramowy program studiów:
Przedmioty i zagadnienia
1. Podstawy prawne gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
a. Podstawy prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
b. Prawne aspekty ochrony zasobów środowiska.
c. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
d. Instrumenty prawno-finansowe w ochronie środowiska.
e. Odpowiedzialność w ochronie środowiska oraz organy administracji i instytucje dotyczące gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
2. Podstawy prawne i przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.
a. Dyrektywy unijne.
b. Regulacje krajowe.
3. Ekologia.
a. Podstawowe pojęcia i prawa ekologii.
b. Ekologia populacji i ekologia biocenoz.
c. Podstawowe procesy biochemiczne zachodzące w środowisku.
d. Rola mikroorganizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki i żelaza w przyrodzie.
4. Strategia zrównoważonego rozwoju.
a. Pojęcie i struktura wewnętrzna koncepcji zrównoważonego rozwoju.
b. Metody kwantyfikacji celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
c. Międzynarodowe systemy wskaźników ekorozwoju (wskaźniki agregatowe, wskaźniki OECD, wskaźniki ONZ, wskaźniki Banku Światowego).
d. Narodowe, regionalne i lokalne systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju.
e. Matryca wskaźników ekorozwoju i scenariusze rozwoju.
5. Monitoring środowiska.
a. Podstawy prawne, cele, struktura funkcjonalna, zadania i organizacja Państwowego Monitoringu Środowiska.
b. Zasady i metody monitoringu: jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych, jakości wód podziemnych, jakości gleby i ziemi, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych i różnego typu promieniowania.
c. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
6. Podstawy ogólne procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
a. Podstawowe fazy procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
b. Metody prognozowania i techniki oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
c. Przegląd procedur oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w tym procedury oceny oddziaływania na środowisko dla małych inwestycji i terenów skażonych).
d. Wstępna ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.
e. Przygotowanie do procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (sporządzenie harmonogramu, określenie ograniczeń czasowych oraz ustalenie zakresu badań i danych niezbędnych przy sporządzaniu oceny).
f. Analiza oddziaływań negatywnych.
g. Analiza porealizacyjna.
7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
a. Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
b. Prognoza oddziaływania na środowisko.
c. Opiniowanie, udział społeczeństwa i przyjęcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
8. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na obszar Natura 2000.
a. Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko.
b. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
c. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
d. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
e. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
9. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
a. Sytuacje wymagające postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
b. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć.
c. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów.
d. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy.
10. Organy w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
a. Rola Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
b. Rola regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.
c. Organy opiniujące i uzgadniające.
d. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
11. Studium przypadku – sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko.
a. Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów polityk.
b. Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów strategii.
b. Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów planów.
c. Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektów programów.
12. Studium przypadku – sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na obszar Natura 2000 oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.
a. Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko dla wybranych przedsięwzięć punktowych i liniowych.
b. Sporządzanie raportów oddziaływania wybranych przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
c. Sporządzanie kart informacyjnych dla wybranych przedsięwzięć.

Forma zaliczenia:
1. Test z wybranych zagadnień programowych
2. Praca dyplomowa - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko wybranego projektu dokumentu lub opracowanie raportu oddziaływania na środowisko/na obszar Natura 2000 dla wybranego przedsięwzięcia punktowego/liniowego.

Liczba godzin: 180.


Czas trwania studiów: 2 semestry.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki