Proces Inwestycyjny i Administracja Budowlana

Proces Inwestycyjny i Administracja Budowlana

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie współdziałania z organami administracji rządowej zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Adresaci studiów:
Architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla słuchaczy:
Przepisy prawa regulacje całą sferę działalności inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów budzą wiele wątpliwości, a nawet kontrowersji. Uczestnik studiów podyplomowych dokładnie pozna obowiązujące przepisy prawa i ich interpretację.

Wykładowcy:
Praktycy budownictwa, zwłaszcza ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych a także urzędów administracji państwowej związanej z dziedziną budownictwa. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowego.

Program studiów:

 • zakres usług projektanta
 • umowa projektant – inwestor
 • projekt budowlany – instrukcja postępowania
 • zawartość merytoryczna projektu budowlanego
 • określenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy
 • prawo zamówień publicznych
 • wpis i wyrys z ewidencji gruntów
 • dobrowolność stosowania norm
 • projektowanie geotechniczne
 • postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • uzgodnienia projektu budowlanego
 • oświadczenia o zapewnieniu dostaw mediów, o przyłączeniu do dróg lądowych
 • uzgodnienia projektu budowlanego pod względem przeciw pożarowej
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • zasady uzgadniania projektów budowlanych z Państwowa Inspekcją Sanitarną
 • zasady uzgadniania projektów budowlanych z zarządcą dróg publicznych
 • postępowanie administracyjne celem wydania decyzji pozwolenia na budowę
 • wniosek o pozwolenie na budowę
 • obowiązek wniesienia opłaty skarbowej
 • procedura pozwolenia na Budowę – zagadnienia merytoryczne i formalne
 • postępowanie po wydaniu decyzji na budowę
 • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Plan Bioz)
 • prawa i odpowiedzialność projektanta
 • prawo autorskie
 • zasady wyceny prac projektowych

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • obrona

Liczba godzin: 160

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłaty za studia – wysokość czesnego w zależności od ilości rat:

1 rata – 3800 zł
2 raty – 2000 zł
10 rat – 420 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki