Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

 

Program:

I Moduł: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

 • uwarunkowania i etapy rozwoju jednostki w cyklu życia;
 • osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach – wspieranie rozwoju;
 • adaptacja jako rezultat rozwoju – wybrane zagadnienia.

II Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka;
 • aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy rozwoju dziecka;
 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka;
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

III Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa);
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem;
 • zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki;
 • kreowanie środowiska rozwoju dziecka;
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym;
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę;
 • zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

IV Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:

 • odpowiedzialność prawna opiekuna;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy;
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów;
 • emisja głosu.

V Moduł: Praktyki zawodowe

Miejsce odbywania praktyk: Uczestnik kursu jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w kwestii organizacji praktyk współpracuje z następującymi placówkami:

Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki "Uniwersytet Dziecięcy"     

Przedszkole Niepubliczne  "BAJKA" s. c., ul. Szczęśliwa 7, 85-794 Bydgoszcz     

Centrum Zabaw Animacji i Rozwoju "CZAR"     

Punkt Przedszkolny "ENSINO", ul. Pomorska 7A, 85-796 Bydgoszcz     

Oświata Polska Sp. z o. o.  

 

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie
 • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego
 • nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Treści kształcenia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 310 (230 h teorii + 80 h praktyk)
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Koszt: 1 600 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki