Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Cel studiów:

Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo - dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach służby zdrowia.


Adresaci studiów:

Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studium może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości, oraz osoby, które nie mają wykształcenia medycznego a są odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studium jest także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Ramowy program studiów:
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach, seminariach i laboratoriach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. przedmioty menedżerskie jak: kierowanie w zakładach opieki zdrowotnej, sztuka negocjacji i mediacji czy zasady tworzenia biznes planu; przedmioty ogólnoekonomiczne: podstawy gospodarki rynkowej, rachunkowości, zarządzanie finansami oraz przedmioty kierunkowe z zakresu ochrony zdrowia.

 • biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
 • etyka w jednostkach ochrony zdrowia
 • fundusze strukturalne w ochronie zdrowia
 • gospodarka lekiem i elementy farmakoekonomii
 • gra w przedsiębiorstwo
 • marketing usług medycznych
 • nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 • negocjacje
 • podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
 • podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
 • prawo pracy
 • promocja zdrowia
 • Public Relations w ochronie zdrowia
 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
 • seminarium Dyplomowe
 • strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
 • strategie kontraktowania świadczeń medycznych
 • systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu służbą zdrowia
 • systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
 • wybrane psychospołeczne aspekty zarządzania
 • zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
   

Forma zaliczenia:

GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny zakład opieki zdrowotnej) – jako nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegać będzie na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego zakładu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek ZOZ działających w rzeczywistości. Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które na ostatecznej prezentacji umożliwią komisji ocenę wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytych podczas nauki na studiach podyplomowych.

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia: wysokość czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 3600 zł

2 raty - 1900 zł

10 rat - 400 zł

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki