Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Cel studiów:

Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej zgodnej z założeniami nowoczesnej metody Human Resources Management. HRM postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności  w praktyce.
 
Adresaci:
Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.
Osoby, które chcą pogłębić i doskonalić zdobyte już umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menadżerów.
 
Korzyści:
Uczestnicy studiów zdobędą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia efektywnej strategii personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się w jaki sposób motywować podwładnych i oszczędzać swój czas oraz jak najskuteczniej komunikować się z zespołem, tak aby osiągać najlepsze wyniki. Nabędą cenną dzisiaj wiedzę w jaki sposób redukować poziom stresu w zespole i skłaniać pracowników do efektywnej pracy.
Zagadnienia poruszane w ramach studiów pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Ramowy program:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – zajęcia w formule grupy otwarcia (20 godz.)

 • koło komunikacji
 • schemat komunikacji i źródła barier
 • narzędzia skutecznego komunikowania się: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, empatyczne słuchanie
 • style komunikowanie się
 • analiza zachować i kształtowani nawyków celowej aktywności
 • metody kształtowania zachowań
 • trening zachowań – podstawowe definicje, formy i rodzaje

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO (20 godz.)

 • efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
 • istota przywództwa – rola lidera
 • modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania
 • kreatywne style przywództwa
 • przywództwo a typologia pracownika/zespołu
 • zarządzanie skoncentrowane na rezultat
 • wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW (18 godz.)

 • analiza potrzeb i planowanie zatrudnienia
 • podstawowe założenia i narzędzia rekrutacji
 • modele kompetencji pracowników
 • analiza dokumentów i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • assessment center

OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW (20 godz.)

 • motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera
 • skuteczne/nieskuteczne motywowanie
 • finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”
 • typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia
 • konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji
 • zasady udzielania informacji zwrotnej
 • prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
 • trudne decyzje odpowiedzialnego szefa - przekazywanie informacji trudnych

BUDOWANIE ZESPOŁU (20 godz.)

 • istota zespołowości
 • korzyści pracy w zespole – efekt synergii
 • typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
 • dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
 • role podejmowane przez członków zespołu
 • działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
 • mechanizmy zespołowe
 • układanka osobowości w zespole
 • skuteczne komunikowanie się w zespole
 • źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole
 • style reagowania na sytuacje trudne
 • budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win

PERSONAL BRANDING (20 godz.)

 • autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • efekt 1 wrażenia
 • reguły wpływu społecznego
 • PR w organizacji
 • sztuka wystąpień publicznych
 • język ciała
 • profesjonalny wizerunek w biznesie

SZKOLENIA I DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW (20 godz.)

 • rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze
 • planowanie szkoleń w organizacji
 • rola trenera wewnętrznego
 • specyfika uczenia się osób dorosłych
 • planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba
 • konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń
 • ewaluacja działań szkoleniowych

ASERTYWNOŚĆ I STAWIANIE GRANIC (10 godz.)

Cel: poprawa zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych. Doskonalenie umiejętności obrony własnego zdania. Kształtowanie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole. Nauka współdziałania z poszanowaniem granic.

 • istota asertywności
 • typologia zachować: agresja/uległość/manipulacja/asertywność
 • typy komunikatów –komunikaty typu TY; komunikaty typu JA
 • asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujące, zmiękczenia
 • mapa asertywności
 • mapa to nie jest terytorium
 • asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny

COACHINGOWE METODY ZARZĄDZANIE (20 godz.)

 • coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi
 • coaching jako sztuka zadawania pytań
 • modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby
 • Koło Priorytetów
 • model GROW
 • Model Wizja-Strategia_Determinacja
 • dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (20 godz.)

 • rodzaje zmian w organizacji
 • rola menadżera w procesie wprowadzania zmian
 • zachowania pracowników w procesie zmian
 • budowanie pozytywnego nastawienia do zmian
 • efektywne komunikowanie zmian
 • minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian
 • twórcze motywowanie pracowników do zmian

SEMINARIUM DYPLOMOWE (20 godz.)

Forma zaliczenia:

Formuła pracy dyplomowej do wyboru:

 • praca dyplomowa połączona z prezentacją
 • przeprowadzenie rozmowy oceniającej, motywującej lub coachingowej z pracownikiem (nagranie wideo) połączonej z prezentacją nagrania i udzieleniem informacji zwrotnej

Liczba godzin: 198

Czas trwania studiów: 2 semestry

Czesne: wysokość czesnego w zależności od liczby rat:

1 rata – 4000 zł
3 raty – 2100 zł
12 rat – 440 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki